OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRODÁVAJÍCÍ

Ladislav Suchánek , zapsaný v živnostenském rejstříku


se sídlem Radlická 2343/48, Praha 5

IČO: 735 62 769

pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ladislavsuchanek.cz


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") v souladu s ustanoveními §§ 1756 a 1757 občanského zákoníku uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ladislavsuchanek.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě uzavřené dle odst. 1.1. obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nabízených službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb/produktů (dále jen "služba"). Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.


PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ SLUŽEB

3.1. Cena za jednotlivé služby je uhrazena okamžikem přijetí platby:

* bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému Stripe inc.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení 3.3. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu služeb předem.

3.2. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy a bude-li to kupující požadovat, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.3. Po uhrazení objednané služby bude služba kupujícímu doručena na jeho elektronickou adresu prodávajícím nejpozději do 10 pracovních dnů od okamžiku přijetí platby dle bodu 3.1.obchodních podmínek.


ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Kupující může od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní svůj závazek dle bodu 3.3. obchodních podmínek, a to ani ve lhůtě 10 dnů od výzvy kupujícího zaslané prodávajícímu na adresu jeho elektronické pošty.

4.2 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu obchodních podmínek se kupní smlouva ruší od počátku a prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.


DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5.2 Prodávající je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

5.3 Kupující tímto uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vyplývající z těchto obchodních podmínek. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti prodávajícího a ochranu jeho oprávněných zájmů (schopnost doložit udělení souhlasu s prováděným zpracováním).


DORUČOVÁNÍ

6.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.


MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 
7.1    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

8.2 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa elektronické pošty ladislavsuchanek22@gmail.com,.

V Praze dne 10.3.2023